Disclaimer

E-mail disclaimer

De informatie in een door Hypodomus verzonden e-mailbericht, inclusief eventuele bijlagen is vertrouwelijk en mag uitsluitend gelezen, gekopieerd en gebruikt worden door de geadresseerde. Indien u een e-mail bericht abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij u dit per e-mail te retourneren en het originele bericht van uw server te verwijderen. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en zij sluit iedere uit de elektronische verzending voortvloeiende of daarmee verband houdende aansprakelijkheid uit. Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing.

 

Door het bezoeken en gebruiken van deze website heeft de bezoeker kennis genomen van het volgende, dit begrepen en hiermee ingestemd:

 

Aangeboden informatie

De informatie op deze website is zo betrouwbaar en actueel mogelijk. Onjuistheden kunnen echter voorkomen, de op deze website aangeboden informatie, is daarom uitsluitend bedoeld ter indicatie en kan daarom niet leiden tot het verlenen/veranderen van rechten. Hypodomus is verder niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door gebruik van deze website, noch is zij aansprakelijk voor schade die ontstaat door de verstrekte informatie op deze website en inhoud daarvan, of juist voor het ontbreken van deze informatie. De informatie mag door Hypodomus zonder aankondiging worden gewijzigd.

 

Schade

Hypodomus is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan naar aanleiding van bezoek op deze website.

 

Auteursrechten

Alle auteursrechten die betrekking hebben op deze website danwel andere websites waar Hypodomus het aanbod presenteert, zoals auteursrechten en merkenrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te kopiëren/verveelvoudigen en/of openbaar te maken etc. zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hypodomus. Bij schending van deze rechten zal Hypodomus een boete van € 250,- per dag in rekening brengen.

 

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden van Hypodomus zijn van toepassing op alle verzoeken, offertes en overeenkomsten waarbij Hypodomus diensten welke verband houden met de uitoefening van het hypotheek-, assurantiebemiddeling en makelaarsbedrijf verleent aan klanten.

2. De dienstverlening van Hypodomus is gericht op het geven van advies, bemiddeling en informatie over huizen, hypothecaire dienstverlening en de daarmee verwante producten, en verzekeringen aan klanten. De dienstverlening van Hypodomus richt zich uitdrukkelijk niet op het geven van beleggingsadvies.

3. Klant zal Hypodomus tijdig alle voor een behoorlijke dienstverlening nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie verschaffen en daartoe alle medewerking verlenen. De dienstverlening door Hypodomus vindt in belangrijke mate plaats op basis van informatie welke de klant dient te verschaffen. Klant erkent dan ook dat de dienstverlening door Hypodomus vertraging kan ondervinden, indien de door klant verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is.

4. Indien de door klant verschafte informatie niet deugdelijk of niet volledig is, is Hypodomus gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Hypodomus is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van door of namens de klant foutief of onvolledig verstrekte informatie.

5. Klant is gehouden de verwerking door Hypodomus van de door hem verschafte informatie te controleren. Indien Hypodomus hierbij een voor klant kenbare vergissing maakt, dan is klant op straffe van verval van zijn rechten gehouden Hypodomus onverwijld daarvan in kennis te stellen nadat hij de vergissing heeft ontdekt of had kunnen ontdekken.

6. De aansprakelijkheid van Hypodomus is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de door Hypodomus afgesloten verzekering (beroeps- of aansprakelijkheidsverzekering) dekking geeft en dat aan Hypodomus wordt uitbetaald.

7. De aansprakelijkheid van Hypodomus voor indirecte schade - daaronder begrepen iedere gevolgschade en gederfde winst - is uitgesloten. Evenmin is Hypodomus aansprakelijk voor resultaten welke worden behaald op beleggingen in verband met een door klant gekozen hypothecair product.

8. Hypodomus is gemachtigd eventuele aansprakelijkheid beperkingen van derden namens de klant te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Hypodomus voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat klant bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

9. Een vordering van klant op Hypodomus in verband met schade vervalt één jaar na de veroorzaking van de schade.

10. Voor een aanvulling op deze algemene voorwaarde geldig voor onze opdrachtgevers bevat onze OTD (opdracht tot dienstverlening) eveneens voorwaarden.

11. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch.

12. Ter voldoening aan zijn verplichting tot betaling van de op grond van de opdracht tot dienstverlening verschuldigde courtagenota (incl. omzetbelasting, voorschotten en eventuele overige posten), cedeert verkoper bij deze aan Hypodomus Eindhoven een gedeelte van de aan hem toekomende koopprijs van boven omschreven woning, ter grootte van de courtagenota (incl. omzetbelasting, voorschotten en eventuele overige posten). De makelaar stemt er mee in dat ondanks deze cessie dat uit de koopprijs eerst die schulden en lasten worden voldaan welke noodzakelijk zijn om de levering van de woning te doen bewerkstelligen. Deze cessie zal eerst gelden als (een gedeeltelijke) betaling door de verkopen van het door hem verschuldigde indien en zodra het aan de makelaar toekomende bedrag of een gedeelte daarvan op de rekening van de makelaar is bijgeschreven.

13. Hypodomus brengt de opdracht, eventueel met foto’s, tekeningen e.d. van het object ter kennis van andere makelaars en derden, en verder worden deze gegevens, na overleg met de opdrachtgever(s), opgenomen in diverse overzichten;

14. Opdrachtgever(s) neemt/nemen per opdrachtdatum het opstartpakket van Hypodomus af. De kosten van het opstartpakket is/zijn opdrachtgever(s) per opdrachtdatum ook verschuldigd aan Hypodomus. Opdrachtgever(s) verleent/verlenen hierbij toestemming aan Hypodomus om de kosten van het opstartpakket te factureren en indien aangegeven in de opdracht in twee maandtermijnen. Deze kosten vallen buiten de bemiddelingskosten en niet gecrediteerd bij succesvolle verkoop of intrekking. Indien opdrachtgever deze kosten niet voldoet behoud Hypodomus het recht om de woning van internet te verwijderen.

15. Opdrachtgever(s) verleent/verlenen hierbij toestemming aan Hypodomus om, na akkoord van opdrachtgever(s) de kosten van extra verkoop bevorderende opties (zoals advertenties, Tophuis, ed.) per omgaande te factureren.

16. De bemiddelingskosten zullen door opdrachtgever(s) per transportdatum van de woning worden voldaan. Opdrachtgever(s) stemmen er mee in dat deze bedragen door de notaris op betaling van de koopsom van de woning zullen worden ingehouden. Indien de opbrengst van de woning niet voldoende is om deze bemiddelingskosten te voldoen dan zal opdrachtgever zorg dragen dat het bedrag voor het transport bij de notaris op de rekening staat.

17. Indien deze opdracht tot dienstverlening wordt opgeschort, of voortijdig beëindigd, is/zijn opdrachtgever(s) direct betaling verschuldigd van de tot dat moment door Hypodomus betaalde en nog verschuldigde (promotie)kosten. Tevens is/zijn opdrachtgever(s) dan aan Hypodomus een intrekkingsvergoeding verschuldigd ter hoogte van 25% van de op dat moment geldende courtage incl. BTW over de dan geldende vraagprijs.

18. Opdrachtgever(s) stemt/stemmen er mee in dat de notaris aan Hypodomus een concept van de notariële leveringsakte verstrekt incl. een afschrift van de nota van afrekening.

19. Indien opdrachtgever(s) aan Hypodomus officiële stukken, zoals eigendomsbewijzen, akten, plattegronden met betrekking tot de woning ter hand heeft/hebben gesteld, zal Hypodomus, als de woning wordt geleverd, deze stukken aan koper(s) te beschikking stellen;

20. Opdrachtgever accepteert de algemene voorwaarde van de NVM, maar is er eveneens van op de hoogte dat Hypodomus hiervan af kan wijken in deze opdracht tot dienstverlening en op de website. Opdrachtgever heeft hier kennis van genomen en gaat hiermee akkoord.

21. Indien de woning zonder overeenstemming met Hypodomus per veiling wordt aangeboden of wordt verkocht, is/zijn opdrachtgever(s) per direct betaling verschuldigd van de tot dat moment door Hypodomus betaalde en nog verschuldigde (promotie)kosten. Tevens is/zijn opdrachtgever(s) dan aan Hypodomus een intrekkingsvergoeding verschuldigd ter hoogte van 25% van de op dat moment geldende courtage incl. BTW.

22. Indien de woning wordt verhuurd (met of zonder hulp van Hypodomus) is/zijn opdrachtgever(s) aan Hypodomus een vergoeding verschuldigd ter hoogte van één maand huur incl. evt. servicekosten met een minimum van € 750,- incl. BTW.

23. Hypodomus behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht ernstig belemmert of indien er sprake is van gewichtige redenen. Hypodomus mag dan een vergoeding in rekening brengen van de tot dat moment door Hypodomus betaalde en nog verschuldigde (promotie)kosten. Tevens is/zijn opdrachtgever(s) dan aan Hypodomus een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 25% van de op dat moment geldende courtage excl. BTW.

24. Zonder de voorafgaande toestemming van opdrachtgever(s), neemt Hypodomus van een derde geen nieuwe opdracht aan voor het uitvoeren van een activiteit, welke in directe relatie staat tot deze opdracht(o.a. verkoop of verhuur). Opdrachtgever(s) verleent/verlenen door ondertekening van deze opdracht overigens wel aan Hypodomus toestemming om van een derde een opdracht te aanvaarden voor wat betreft:

het verzorgen van een (hypothecaire) geldlening voor eventuele kandidaat- koper(s), waarmee de aankoop van  de woning van opdrachtgever(s) kan worden gefinancierd, én/of het taxeren van en/of bemiddelen bij de verkoop van de bestaande woning van eventuele kandidaat koper(s).

25. Indien de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) wordt gewijzigd, komen partijen overeen dat deze wijziging integraal wordt doorberekend.

26. Indien de opdracht tot stand is gekomen op het kantoor van de makelaar dan heeft opdrachtgever geen recht op bedenktijd.

27. Indien de opdracht op een andere wijze tot stand is gekomen dan op het kantoor van de makelaar dan is er een bedenktijd van veertien dagen na ondertekening van toepassing.

28. Indien de makelaar de opdrachtgever niet heeft geïnformeerd over de bedenktijd, wordt deze verlengd tot maximaal één jaar na de totstandkoming van de opdracht. Ontvangt de opdrachtgever deze informatie op een later moment alsnog, dan geldt de bedenktijd van veertien dagen vanaf dat moment.

29. Indien de opdrachtgever deze opdracht wil ontbinden met een beroep op de bedenktijd, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van een door de makelaar verstrekt formulier of met een expliciete schriftelijke of elektronische mededeling aan de makelaar. Na ontvangst van deze mededeling stuurt de makelaar onverwijld een ontvangstbevestiging.

30. Indien de opdrachtgever zich beroept op de bedenktijd, zijn de kosten van opstart slechts verschuldigd voor zover zij daadwerkelijk gemaakt zijn.

31. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op de bedenktijd ligt bij de opdrachtgever.

32. Opdrachtgever(s) heeft/hebben geen bezwaar tegen het gebruik van de hoofdfoto en aanbiedingsteksten en eventuele gemaakt foto’s ten behoeve van promotionele activiteiten.

 

Opgesteld door Hypodomus te Eindhoven op 1 augustus 2011

 

 

 

Copyright © 2014 - 2015 Hypodomus - Comwave bv - Alle rechten voorbehouden